Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Stavebnictví (učebnice)

Stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Další
Dufka: Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér - rozebráno
Učebnice pojednává o parních otopných soustavách, vytápění průmyslových staveb, dálkovém vytápění, větrání, vytápění teplým vzduchem, klimatizaci a obnovitelných a netradičních zdrojích tepla.
Rozsah 344 stran, 333 obrázků, formát A5, 1. vydání, rok 2001
Cena: 255 Kč
Hačkajlová a kol.: Stavební ekonomika a management pro 4. ročníky SPŠ - rozebráno
Učebnice přináší základní soubor úvodních poznatků z oblasti stavební ekonomiky a managementu. Je členěna do pěti částí. V první věnované stavebnímu dílu se uvádí přehled o průběhu jeho pořízení, užívání a příp. odstranění z pohledu stavebníka. Druhá část se zabývá stavebním podnikem jako realizátorem stavebních děl. Na pozadí života podniku - jeho založení, provozování a případného zániku - jsou objasněny principy jeho organizace a řízení, hospodárnosti, užitečnosti i celkového hodnocení. Výklad 3. a 4. části pojednává o stavební zakázce od jejího získání, přes uzavírání příslušných smluv až po její stavebně technologickou přípravu a o stavbě v praxi s ukázkami vybraných dokumentů.
Upravený dotisk původního vydání byl rozšířen o část 5. Do ní byly zařazeny aktualizace kapitol o stavebním zákonu a zákonu o veřejných zakázkách. Nabídkový rozpočet z Dokumentu č. 9 je přepočten na cenovou úroveň r. 2006. Nově je zařazen "rozpočet" na demolici stavebního díla.
Rozsah 272 stran, 40 obrázků, formát B5, upravený dotisk 1. vydání z r. 2001, 2006
Cena: 229 Kč
Nováková, Dvořáková: Aplikovaná matematika pro stavební obory - rozebráno
Publikace shrnuje sbírku praktických příkladů z oblasti stavebnictví. Nenahrazuje učebnici matematiky, je však vhodná jako pomocný a doplňující text. Vychází z konkrétních situací, s nimiž se žáci mohou setkat na svých pracovištích a ukazuje, jak lze využít matematických znalostí k řešení speciálních problémů v učebních oborech zedník, malíř, tesař, truhlář, klempíř a dalších. Voleny jsou takové úkoly, které se běžně vyskytují v denní praxi.
Rozsah 198 stran, 97 obrázků, 2.rozšířené vydání, v Sobotáles vydání 1. z roku 1995.
Cena: 110 Kč
Dvořák, Kvítek, Slabý: Betonové konstrukce I pro 3. ročník SPŠ - rozebráno
Učebnice pro 3. ročník SPŠ stavebních obsahuje především technologii betonové směsi, betonu a betonových konstrukcí a je plně aktualizovaná. Pojednává o vlastnostech a zkouškách jednotlivých složek betonu včetně přísad, betonové směsi a hotového betonu a zabývá se i betonářskou ocelí. Přehledně uvádí zvláštní druhy betonu. Ve zvláštní kapitole přináší zadání 12 laboratorních prací se stručným popisem laboratorního postupu.
Rozsah 256 stran, 78 obrázků, formát A5, 2. upravené vydání z roku 1996, v Sobotáles vydání 1.
Cena: 169 Kč
Cibulka, Doseděl, Bartoš: Odborné kreslení pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních
novinka
Učebnice je určena především žákům středních průmyslových škol stavebních a středních škol s vyučovacím předmětem výtvarná výchova. V učebnici je zpracována široká problematika kreslířských a grafických technik. Obsahem jednotlivých kapitol jsou kreslící papíry a pomůcky, lineární kresby, písmo, plošné obrazce a členění plochy, základy grafických a štetcových technik, lineární kreslířská perspektiva, způsoby prostorového zobrazování, perspektivní kreslení podle modelu a skutečnosti, zásady osvětlování a poučení o reliéfu. Poslední kapitola je věnována souborným cvičením.
Rozsah 166 stran, 266 obrázků, 10 tabulek
Ing. Pavel Chejnovský: Zdravotní vodohospodářské stavby
tip, novinka
Učebnice je určena pro 3. ročník SOŠ stavebních, je zpracována v souladu s rámcovým vzdělávacím programem č. 36-47-M/001 Stavebnictví, a s učebními plány a osnovami předmětu Zdravotní vodohospodářské stavby. Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT.
Zahrnuje oblast dopravy a rozvodu vody v rámci veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod v rámci veřejných kanalizací. Má výpočtovou část. Stručně je pojednáno i o historii vývoje a současném stavu vodovodů a kanalizací v ČR. Při zpracování učebnice autor vycházel z platných právních vodohospodářských a technických norem.
Kniha je určena kromě studentů i projektantům a stavebním technikům.
172 stran, 8 stran barevných příloh, 182 obrázků, 14 tabulek, 8 grafů, rok vydání 2010
Křížová: Betonové konstrukce I pro SPŠ a SOU stavební
tip, novinka
Učebnice se zabývá technologií výroby betonových konstrukcí od výroby jednotlivých složek až po ověřování kvality a shody. Součástí učebnice je krátký slovník technických termínů a laboratorních zkoušek, které lze realizovat v běžné středoškolské laboratoři pro stavební hmoty.
Je určena především studentům středních průmyslových škol stavebních, oboru pozemní stavby a příbuzných, ale i žákům dalších středních odborných škol a středních odborných učilišť se zaměřením na stavebnictví. Bude však jistě užitečnou příručkou i pro středoškoláky pracující na stavbách a v projekci i pro další technické pracovníky z praxe.
Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT.
Rozsah 144 stran, 48 obrázků, 20 tabulek
Hájek: Architektonické tvarosloví
připravujeme
Architektonickým tvaroslovím rozumíme nauku o architektonických tvarech, o jejich vzniku, vývoji a užívání zvláště v historických slozích. Tato nauka nabývá na významu zejména v poslední době, kdy je jednou z nejvýznačnějších činností naší stavební výroby rekonstrukce staveb. Procesem rekonstrukce totiž prochází obrovské historické bohatství našich zemí, překrásné architektonické památky a celá města i městské čtvrti chráněné jako památkové rezervace. Úkolem jejich rekonstrukce je začlenit je do současného moderního života při zachování jejich architektonických hodnot a uchovat přitom v nedeformované podobě jejich architektonické tvary do nejmenších detailů.
Tomuto úkolu má napomoci tato publikace, která se snaží vysvětlit vznik a tvar jednotlivých architektonických článků, aby při jeijich rekonstrukcích nedocházelo z nepochopení jejich tvaru a vazby k jejich deformacím.
Kniha je určena architektům, památkářům, pedagogům, studujícím příslušných škol i všem dalším zájemcům o historickou architekturu.
Rozsah asi 110 stran, 135 obrázků, formát A5
Předběžná cena: 139 Kč
Dufka: Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér
novinka
Publikace je určena žákům 3. ročníku SOU, učební obor instalatér a dále všem zájemcům o danou tematiku. Kniha je autorem aktualizována a přepracována dle rámcových vzdělávacích plánů. Seznamuje čtenáře s parními otopnými soustavami, s možnostmi vytápění průmyslových staveb a s vyrobky určenými pro tento účel. Dále pak s vytápěním a centralizovaným zásobováním teplem, s větráním a klimatizací budov, s obnovitelnými a netradičními zdroji tepla a s novinkami v oboru vytápění.
184 stran, 159 obrázků
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Ing. Petr Koza, Ing. Pavel Hánek, Ph.D.: Geodézie pro SPŠ stavební
novinka
Učebnice se zabývá teoreticky i prakticky délkovým měřením, určováním výšek, konstrukcí přístrojů, pomůcek a prací s nimi, polohovým vytyčováním a zaměřováním, určováním ploch a výpočtem kubatur. Probírá postupy při předávání a přejímání staveniště po geodetické stránce a zabývá se druhy map na našem území. Nynější třetí vydání knihy je kromě modernizace a přerozdělení textů rozšířeno o nové kapitoly věnované např. teorii měřických chyb, kritériím přesnosti a v řadě oborů progresivně se prosazujícím družicovým globálním navigačním systémům. Zvýšená pozornost je věnována i prudce se rozvíjejícím a rozšiřujícím elektronickým přístrojům pro sběr, transport, zpracování a archivaci měřických dat.
Text čtvrtého vydání učebnice byl kromě potřebné aktualizace rozšířen o nové kapitoly věnované např. Teorii měřičských chyb, kritériím přesnosti, a v řade oborů progresivně se prosazujícím družicovým globálním navigačním systémům a základním právním normám pro oblast geodézie. Obsah se tak přibližuje též potřebám techniků v praxi i studentům VŠ negeodetických zameření jako výchozí studijní materiál.
324 stran, 226 obrázků, 19 tabulek, vydání čtvrté, přepracované a rozšířené, r. 2010
Stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Další
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek